سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
دبیر تحریریه مجله سلام بچه ها 
1371/07/01 
1379/07/02 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
دبیر تحریریه مجله پوپک 
1371/07/01 
1379/07/02 
اجرائی 
همکاری 
شورای مدیریت/ بخش خواهران 
سر دبیر مجله شمیم یاس 
1383/07/01 
ادامه دارد 
اجرائی